Nepal

Nepal :: Durbar Square, Bhaktapur, Kathmandu, Nepal
Durbar Square, Bhaktapur, Kathmandu.